Maintien scolaire

Dëst betrëfft all Aktioun a Moossnam,

  • fir ze verhënneren, datt Jonker tëscht 16 a 24 Joer d’Schoul ouni Ofschloss verloossen, d. h. ouni e Premièresdiplom, en Techniker-Diplom, en DAP oder CCP oder eng gläichwäerteg Qualifikatioun;
  • fir dës jonk Leit erëm an e Lycée oder eng aner Ausbildung z’integréieren.

Inklusioun

  • Dëst betrëfft Froen, déi sech op d’Schoulbildung an der Grondschoul an am Secondaire vu Kanner mat spezifeschem Fërderbedarf bezéien.

Integratioun

  • Dëst betrëfft Froen, déi mat der Integratioun vu Schüler ze dinn hunn, déi net hir ganz Schoulzäit zu Lëtzebuerg verbruecht hunn an deemno Defiziter am Däitschen, Franséischen oder Lëtzebuergeschen hunn, déi sech negativ op hire schoulesche Parcours auswierken.
  • an deenen d’Schoul entweder keng adequat Ausbildung ubitt,
  • net konform zu hiren Aufgabe funktionéiert huet oder
  • d’Schoul resp. ee Service, deen dem Educatiounsministère ënnersteet, d‘Gesetzer, d‘Reglementer oder d‘ministeriell Instruktiounen net respektéiert.

De Schoulmediateur ënnerstëtzt d’Eltere vun de Schüler oder déi groussjäreg Schüler bei hiren Demarchen. Fënnt de Schoulmediateur, datt eng Reklamatioun berechtegt ass, leet en eng Enquête an d’Weeër.

Wa seng Enquête ofgeschloss ass, a fir de Sträitfall à l‘amiable bäizeleeën, kann de Schoulmediateur :

  • déi verschidde Servicer a Schoulen ewéi och déi Persounen, déi eng Reklamatioun agereecht hunn, beroden,
  • hinnen Léisunge proposéieren oder
  • Recommandatiounen ausspriechen.

Soubal hien d’Reklamatioun kritt huet, muss de Schoulmediateur deejéinegen, deen d’Reklamatioun eraginn huet, schrëftlech iwwer d’Suitten informéieren. Fënnt de Mediateur, datt d’Reklamatioun net gerechtfertegt ass, deelt hien der betreffender Persoun dat mat a begrënnt seng Entscheedung.

Ausserdeem sinn de Schoulmediateur an d’Mataarbechter vu sengem Service un de Secret professionnel gebonnen.